Stížnosti

Pravidla pro podání a řešení stížnosti

Východiska
Uživatelé služby mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám, mají právo nesouhlasit s postupem či přístupem pracovníků. Mají právo vyjádřit svůj nesouhlas a být informováni o způsobu projednání stížnosti a jeho výsledcích, popř. přijatých opatřeních.

Centrum krizové intervence v Kutné Hoře má trvalý zájem poskytovat veškeré služby na profesionální úrovni, a proto si váží připomínek ke kvalitě a způsobu poskytovaných služeb. Vnímáme je jako podněty ke zlepšení své práce, profesionálnímu růstu pracovníků a organizace jako celku.

Co je stížnost

Za stížnost je považováno podání, jímž se stěžovatel domáhá ochrany práv. Je to také upozornění na nedostatky v činnosti organizace, připomínky k poskytovaným službám, nespokojenost s konkrétním přístupem, jednáním, které vůči stěžovateli pracovníci uplatňují.

Jak podat stížnost:

  • Poštou klasickou i elektronickou,
  • osobně,
  • telefonicky.

Centrum krizové intervence se zavazuje přijmout a řešit veškeré stížnosti podané písemnou i ústní formou (včetně anonymních). Písemné podání stížnosti na pracovníka Linky důvěry nebo pracovníka poradny se zasílá na adresu: Centrum krizové intervence, Česká 235, Kutná Hora, k rukám ředitele zařízení. V případě stížnosti na ředitele Centra krizové intervence se stížnost zasílá na tutéž adresu, výboru Povídej, z.s.

Stížnosti je možné také zasílat na e-mailovou adresu info@linkaduverykh.cz.

Písemné stížnosti je také možné předat osobně jakémukoliv pracovníkovi, který je povinen předat je řediteli. Při osobním jednání je možné sepsat stížnost do formuláře. V případě, že stěžovatel žádá potvrzení o předání stížnosti, pracovník mu je poskytne. Při ústním podání na telefonu linky důvěry pracovník zaznamená stížnost do formuláře. Pokud stěžovatel požaduje přímé setkání s ředitelem, dojedná mu schůzku.

Při osobním jednání, kdy je stížnost předávána ústně, je rovněž sepsána na formulář a stěžovatel stvrdí její správnost svým podpisem.

Komu je stížnost podána a kdo ji vyřizuje:
Ředitelka Centra krizové intervence: Mgr. Eva Bicanová
Adresa: Česká 235, Kutná Hora, 284 01

Zřizovatel a nadřízený orgán: Výbor Povídej, z. s. s předsedkyní PhDr. Evou Morawskou
Adresa: Česká 235, Kutná Hora, 284 01

Nezávislá odborná organizace:
Česká asociace pracovníků linek důvěry Veřejný ochránce lidských práv - ombudsman. Kancelář veřejného ochránce práv: Údolní 39, Brno, 602 00, tel: 542 542 1114, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Vyřízení stížnosti

Stížnost přijatá jakoukoliv formou bude vyřízena písemně do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti. Výsledek šetření je předán stěžovateli, včetně přijatých opatření vedoucích k nápravě daného stavu. Při negativním vyřízení stížnosti je nutné uvést důvody, které k odmítnutí stížnosti vedly. Jestliže není stěžovatel spokojen s výsledkem projednání stížnosti, má právo odvolat se o instanci výš.