Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Povídej, z. s., Česká 235, 284 01, Kutná Hora

Sociální služba: Krizová pomoc

Dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů- dále jen "GDPR")

Správce: Povídej, z. s.

Klientem služby se může stát kdokoliv, kdo se ocitl ve svízelné životní situaci. Klient služby má právo vystupovat anonymně. Informace, které o sobě klient udává, nejsou žádným způsobem ověřovány.

Osobní údaje, které klient o sobě uvádí dobrovolně, včetně zvláštních kategorií osobních údajů klienta, tj. údaje o zdravotním stavu, rasovém či etnickém původu, politických názorech, sexuálním životě atd., jsou správcem zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem poskytnutí služby krizové pomoci. A v souladu s ustanovením v čl. 6 odst. 1 písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce se tyto informace uchovávají po dobu 10 let. Klient může požádat o anonymizaci údajů, které o sobě uvádí.

Pracovníci Povídej, z. s. jsou povinni zachovávat mlčenlivost, dle zák. č. 108/2006 Sb. Pracovník je povinen vyžádat si písemný souhlas klienta pro sdělování informací týkajících se klienta služby, k poskytováním zpráv jiným institucím apod.

Pracovník není oprávněn podávat informace příbuzným klienta služby. Mlčenlivost může být prolomena pouze dle úpravy v zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a dle platné právní úpravy trestních předpisů a dalších právních předpisů upravujících zákonnou oznamovací povinnost pracovníků.

Další osoby mohou být ke konzultaci přizvány pouze po dohodě mezi pracovníkem a klientem služby.

V případě, kdy je klientem služby dítě, je mu poskytnuta základní krizová pomoc v rozsahu 1 - 3 intervencí. V případě potřeby dalších intervencí a vzhledem k závažnosti problému viz zák. č. 359/1999 Sb., jsou o intervenci informování zákonní zástupci popř. orgány podílející se na sociálně právní ochraně dítěte.

Pro pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů v průběhu poskytování služby je třeba výslovného souhlasu klienta i pracovníka.

O průběhu kontaktů klienta služby je veden spis v elektronické podobě (Kr-tec). Součástí spisu je záznamový arch, který obsahuje základní osobní údaje, které uživatel o sobě uvádí (jméno, věk, stav, vzdělání, počet dětí atd.). Poskytnuté osobní údaje jsou chráněny před přístupem neoprávněných osob a využity v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Do spisu jsou zapisovány podstatné zkušenosti, které byly obsahem intervencí. Osobní údaje ve spisu mohou být anonymizovány na žádost klienta nebo mohou být anonymní. Tyto informace jsou dále statisticky zpracovávány.

Klient bere na vědomí, že je v souladu s výše uvedenými předpisy o ochraně osobních údajů (zákon o GDPR) oprávněn:

  • Kdykoliv odvolat udělený souhlas a to pro každý z účelů zpracování samostatně.
  • Vyžádat si informace o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány.
  • Vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů.
  • Žádat anonymizaci nebo pseudonymizaci svých osobních údajů
  • Dostat odpověď na svou žádost svému správci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti správcem.
  • Žádat umožnění přenesení zpracovaných údajů.
  • Podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.