Česká 235, 284 01 Kutná Hora

  327 511 111

  info@linkaduverykh.cz

Kontakt

Linka důvěry
327 511 111 nebo 602 874 470
Poradna pro lidi v tísni
Pro objednání volejte na číslo linky důvěry

Povídej, z.s. – Centrum krizové intervence
Česká 235, Kutná Hora, 284 01
info@linkaduverykh.cz
IČ: 679 84 860

Stížnosti

 • Klienti služby mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám, mají právo nesouhlasit s postupem či přístupem pracovníků. Mají právo vyjádřit svůj nesouhlas, podat stížnost a být informováni o způsobu projednání stížnosti a jeho výsledcích, popř. přijatých opatřeních.
 • Stížnost lze podat elektronicky, písemně poštou, osobně, cestou zvoleného zástupce, rodinného příslušníka nebo telefonicky.
 • Centrum krizové intervence se zavazuje přijmout a řešit veškeré stížnosti podané písemnou i ústní formou (včetně anonymních). Písemné podání stížnosti na pracovníka Poradny pro lidi v tísni se zasílá na adresu: Centrum krizové intervence, Česká 235, Kutná Hora, k rukám ředitele zařízení. V případě stížnosti na ředitele Centra krizové intervence se stížnost zasílá na tutéž adresu výboru Povídej, z. s.
 • Stížnosti je možné také zasílat na e-mailovou adresu info@linkaduverykh.cz.
 • Písemné stížnosti je také možné předat osobně jakémukoliv pracovníkovi, který je povinen předat je řediteli. Při osobním jednání je možné sepsat stížnost do formuláře záznam o podání stížnosti, viz příloha č. 6. V případě, že stěžovatel žádá potvrzení o předání stížnosti, pracovník mu je poskytne. Pokud stěžovatel požaduje přímé setkání s ředitelem, dojedná mu schůzku.
 • Záznam o stížnosti obsahuje tyto údaje: datum podání stížnosti, obsah stížnosti a kontaktní údaje osoby, která stížnost podává, pokud nechce zůstat anonymní, způsob předání výsledků šetření o stížnosti. V případě, že chce i nadále zůstat anonymní, nemusí sdělit kontaktní údaje a může požádat o předání výsledku stížnosti při osobním nebo telefonickém jednání.

  Možnosti podání a vyřízení stížností
  a) Stížnost na pracovníka poradny – Ředitelka Centra krizové intervence: Mgr. Eva Bicanová, Česká 235, 284 01 Kutná Hora
  b) Stížnost na pracovníka LD – Ředitelka Centra krizové intervence: Mgr. Eva Bicanová, Česká 235, 284 01 Kutná Hora
  c) Stížnost na ředitele CKI – Zřizovatel a nadřízený orgán: Výbor Povídej, z. s., předsedkyně spolku: PhDr. Eva Morawská, Česká 235, Kutná Hora, 284 01
  d) Stížnost na výbor Povídej, z. s. – Nezávislá odborná organizace: Česká asociace pracovišť linek důvěry, z. s., adresa: K Chatkám 22, Ústí nad Labem – Skorotice, 403 40
  e) Jakákoliv stížnost, opakovaná stížnost, odvolání – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor sociálních věcí, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, u kterého je služba KP registrována a který dohlíží na dodržování standardů kvality
  f) Jakákoliv stížnost, opakovaná stížnost, odvolání – Veřejný ochránce lidských práv – ombudsman. Kancelář veřejného ochránce lidských práv: Údolní 39, Brno, 602 00, tel.: 542542 111, e-mail: podatelna@ochrance.cz
  • Stížnost přijatá jakoukoliv formou bude vyřízena písemně do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti. Pokud si řešení vyžádá delší čas, klient musí být písemně vyrozuměn. Pokud stížnost zůstává v anonymní rovině, je vždy výsledek o šetření stížnosti předán stěžovateli způsobem domluveným při předání stížnosti (Záznam o projednání, formulář č. 6).
  • Přijaté stížnosti jsou Povídej, z. s. archivovány podle platného Spisového řádu. Výsledek šetření je předán stěžovateli, pokud je to možné vždy písemnou formou, včetně přijatých opatření vedoucích k nápravě daného stavu. Při negativním vyřízení stížnosti je nutné uvést důvody, které k odmítnutí žádosti vedly. Jestliže není stěžovatel spokojen s výsledkem projednání stížnosti, má právo se odvolat o instanci výš.
  • Poskytovatel zřizuje schránku na stížnosti a připomínky, která je umístěna v prvním patře budovy na adrese Česká 235, Kutná Hora, a to vpravo od dveří Poradny pro lidi v tísni. Schránka je vybírána 1x za 14 dnů vedoucím Poradny pro lidi v tísni a předsedkyní Povídej, z. s. Schránku vybírají zásadně dvě osoby společně, pro vzájemnou kontrolu.
  • Stěžovatel má právo zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti. Stěžovatelem nemusí být vždy pouze klient, ale i rodinný příslušník. O těchto skutečnostech je klient informován rovněž z materiálů spolek a webových stránek.
  • Informace o možnosti a formě stížnosti jsou vyvěšeny v čekárně před Poradnou pro lidi v tísni a na webových stránkách.