Česká 235, 284 01 Kutná Hora

  327 511 111

  info@linkaduverykh.cz

Etický kodex

ETICKÁ VÝCHODISKA

 1. Centrum krizové intervence (dále jen CKI) Povídej z.s. ve své činnosti vychází z hodnot demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Pracovníci CKI proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřena v dokumentech relevantních pro praxi organizace, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítětea dalších mezinárodníchdeklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony České republiky, které z těchto dokumentů vycházejí.
 2. Pracovníci dávají přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytují na nejvyšší odborné úrovni.

ETICKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM

 1. Zaměstnavatel vytváří zaměstnancům takové podmínky, které umožní přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.
 2. CKI zohledňuje profesní i lidskou individualitu zaměstnanců a odmítá všechny formy diskriminace uvnitř organizace.

PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Ve vztahu k uživatelům

 1. Pracovníci CKI respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 2. Pracovníci respektují právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.
 3. Pracovníci pomáhají uživatelům služeb organizace svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků.
 4. Pracovníci podporují uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti.
 5. Pracovníci jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva uživatelů.
 6. Pracovníci pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům a jednají s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímají se o celého člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usilují o rozpoznání všech aspektů života člověka. Zaměřují se na silné stránky uživatelů a podporují tak jejich zmocnění.
 7. Chrání uživatelovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení, důsledně dodržují zásadu mlčenlivosti. Data a informace požadují s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli poskytnuty, a informují ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o uživateli neposkytují bez jeho souhlasu.
 8. Pracovníci podporují uživatele při využívání všech služeb relevantních institucí.
 9. Pracovníci podporují uživatele při hledání možností jejich zapojení do procesu řešení problémů.
 10. Každý pracovník si je vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud s uživatelem nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších formách pomoci.
 11. Pracovníci jednají s uživateli s účastí, empatií a podporují jejich kompetence.
 12. Pracovníci dávají přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytují na nejvyšší odborné úrovni.

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

 1. Pracovníci odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli.
 2. V organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umožní všem pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.
 3. Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování v organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům.

Ve vztahu ke kolegům

 1. Pracovníci respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledávají a rozšiřují spolupráci s nimi a tím zvyšují kvalitu poskytovaných sociálních služeb.
 2. Respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřují na vhodném místě vhodným způsobem.
 3. Pracovníci iniciují a zapojují se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy a zaměstnavateli a jsou zodpovědní za to, že jejich rozhodnutí budou eticky podložená.

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 1. Pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 2. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod.
 3. Jsou zodpovědní za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik jako základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnost řešit etické problémy.
 4. Pro svůj odborný růst využívají znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, své znalosti a dovednosti dále rozšiřují.